A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Deklaracji Dostępności

Wstęp

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://innowacje.dolnyslask.pl.

Data publikacji strony internetowej: 24.02.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć,
 • pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji,
 • brak wymaganego kontrastu minimalnego w niektórych miejscach na stronie,
 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Przykładem takich informacji są uchwały Zarządu czy zarządzenia Marszałka.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.02.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się Koordynator ds. dostępności – Tomasz Sługocki.
E-mail: tomasz.slugocki@dolnyslask.pl
Telefon: 71 770 41 56
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14 we Wrocławiu oraz ul. Walońska 3-5 we Wrocławiu

 • w bezpośredniej okolicy wskazanych budynków znajdują się dwa przystanki komunikacji miejskiej,
 • skomplikowana trasa dotarcia do budynków,
 • we wszystkich budynkach w głównych ciągach komunikacyjnych (schody, szklane drzwi) umieszczone żółto-czarne, kontrastowe pasy: na pierwszym i ostatnim stopniu - schody , na wysokości wzroku - szklane drzwi.
Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
ul. Wyb. J. Słowackiego 12-14, 50-411
 1. Stanowiska postojowe dla samochodów
  • przy wjeździe na parking, przed szlabanem znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, za szlabanem znajduje się dodatkowe miejsce parkingowe.
 2. Strefa wejścia
  • z chodnika przed budynkiem zapewniono dostęp do zewnętrznej windy; przy windzie zamieszczono dzwonek do pomieszczenia ochrony; winda zewnętrzna uruchamiana jest przez pracownika ochrony,
  • do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze stanowią drzwi szklane obrotowe z systemem spowalniającym, drugie to drzwi przeszklone otwierane ręcznie,
  • przed wejście do budynku umieszczono tabliczkę z informacją o możliwej pomocy osobie, która jej potrzebuje przy załatwieniu sprawy w urzędzie oraz dzwonek wzywający ,
  • w holu dostęp do windy głównej jest swobodny, niczym nie ograniczony,
  • w holu znajduje się miejsce odpoczynku,
  • w holu znajduje się miejsce załatwienia spraw urzędowych bez konieczności wchodzenia na teren urzędu (stolik, papier, długopis),
  • w holu znajduje się Centrum Informacji o Urzędzie.
 3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
  • brak ogólnego planu budynku, na piętrach tablice informujące o numerze gabinetów marszałków i poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • brak planów tyflograficznych,
  • pętla indukcyjna umieszona w Centrum Informacji o Urzędzie,
  • kontrastowe tabliczki z numerami pokoi, piktogramy,
  • tablety umożliwiające komunikację przy pomocy tłumacza języka migowego on-line.
 4. Komunikacja pionowa budynku
  • schody zaopatrzone są w poręcze dwustronne,
  • schody są zaopatrzone w taśmy antypoślizgowe,
  • w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • na każdym piętrze, naprzeciwko windy znajdują się czytelne informacje z numerem kondygnacji oraz kierunkami i numerami pokojów odpowiadających poszczególnym komórkom organizacyjnym.
 5. Punkt obsługi klienta
  • na parterze przy wejściu znajduje się Centrum Informacji o Urzędzie,
  • na pierwszym piętrze budynku znajduje się Kancelaria Ogólna,
  • urządzenia ułatwiające komunikację – pętla indukcyjna, dostęp do tłumacza języka migowego on-line.
 6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
  • toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i czwartym piętrze budynku,
  • na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków, itp.
 7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
  • dostęp do tłumacza języka migowego on-line.
 8. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
 1. Stanowiska postojowe dla samochodów
  • przed wejściem do budynku znajdują się dwa stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami,
  • przy wjeździe na parking znajduje się domofon do pomieszczenia ochrony; dostęp ze stanowiska postojowego na chodnik umożliwia podjazd z niskim krawężnikiem.
 2. Strefa wejścia
  • do budynku prowadzą dwa wejścia; jedno jest zamknięte na stałe z informacją „Drzwi zamknięte, wejście obok”,
  • wejście do budynku prowadzi przez szklane drzwi otwierane ręcznie,
  • w holu jest miejsce spoczynku,
  • w holu znajduje się miejsce załatwienia spraw urzędowych bez konieczności wchodzenia na teren Urzędu.
 3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
  • brak ogólnego planu budynku,
  • brak planów tyflograficznych,
  • pętla indukcyjna,
  • tablety umożliwiające komunikację przy pomocy tłumacza języka migowego on-line,
  • kontrastowe tabliczki z numerami pokoi oraz piktogramy.
 4. Komunikacja pionowa budynku
  • schody zaopatrzone w poręcze jednostronne,
  • krawędzie schodów są oznaczone za pomocą kontrastowego pasa,
  • w budynku znajdują się trzy windy, główna i dwie boczne; winda główna wyposażona jest w informację głosową i jest ubrajlowiona; w windach bocznych brak informacji głosowej oraz w języku Braille’a.
 5. Punkt obsługi klienta
  • na parterze budynku znajduje się Kancelaria Ogólna,
  • urządzenia ułatwiające komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami: pętla indukcyjna oraz tablety do komunikowania się on-line z tłumaczem języka migowego,
  • jedna zatrudniona osoba posiada ukończony kurs z polskiego języka migowego.
 6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych (damska i męska) znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
  • na drogach prowadzących do toalety nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków, itp.,
  • brak wypukłego planu pomieszczenia toalety.
 7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
  • w Kancelarii Ogólnej przeszkolona osoba w zakresie polskiego języka migowego. Zapewniamy tłumacza języka migowego on-line.
 8. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
ul. Mazowiecka 15, 50-529 Wrocław

Wejście do budynku od ulicy Mazowieckiej 15 jest zamknięte na stałe. Służy ono jedynie jako droga ewakuacyjna dla osób znajdujących się na pierwszym piętrze.

Budynek połączony jest z jednej strony z budynkiem przy Wybrzeżu J. Słowackiego, a z drugiej z budynkiem przy ul. Mazowiecką 17. Z budynku przy ul. Wybrzeże J. Słowackiego można przejść do budynku przy ul. Mazowieckiej.

15 łącznikiem poprzez czwarte i drugie piętro. Następnie z tych kondygnacji można przejść dalej do budynku przy ul. Mazowieckiej 17. Łącznik pomiędzy budynkiem przy ul. Mazowieckiej 15 a 17 prowadzi poprzez szklane drzwi i trzy stopnie.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław
 1. Stanowiska postojowe dla samochodów
  • na parkingu przed budynkiem znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, oznaczone zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów,
  • na ulicy przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Strefa wejścia
  • do budynku prowadzi jedno wejście od frontu; przy drzwiach znajduje się dzwonek podłączony do dyżurki pracownika ochrony budynku; w przypadku uruchomienia dzwonka, pracownik ochrony wychodzi na zewnątrz budynku i kieruje osobę ze szczególnymi potrzebami do przejścia na tył budynku, gdzie znajduje się drugie wejście; przy drugim wejściem do budynku znajduje się winda, która uruchamiana jest przez pracownika ochrony; po wjeździe na poziom parteru osoba ze szczególnymi potrzebami ma łatwy dostęp do windy prowadzącej na wszystkie kondygnacje budynku,
  • dostęp do windy przy wejściu od frontu jest ograniczony poprzez szklane drzwi,
  • w holu brak miejsca odpoczynku; miejsca odpoczynku znajdują się na pierwszym piętrze, przed wejściem do gabinetu marszałka Województwa Dolnośląskiego; miejsca te wyposażone są w fotele i kanapę; na drugim piętrze na korytarzu znajduje się stół i krzesła.
 3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
  • w holu umieszczona jest tablica informująca o komórkach organizacyjnych znajdujących się na poszczególnych piętrach,
  • brak ogólnego planu budynku,
  • brak planów tyflograficznych,
  • brak pętli indukcyjnych.
 4. Komunikacja pionowa budynku
  • schody zaopatrzone są w poręcze dwustronne,
  • na schodach system fakturowy,
  • w budynku znajduje się winda,
  • na dojściu do windy system fakturowy prowadzący do panelu przywoławczego,
  • panele zewnętrzne posiadają wypukłe przyciski; winda wyposażona jest w sygnalizację przyjazdu; przy każdych drzwiach windy umieszczono sygnalizację świetlną informującą, w którą stronę zmierza; winda posiada sygnalizację dźwiękową.
 5. Punkt obsługi klienta
  • brak.
 6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
  • toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich kondygnacjach budynku,
  • brak wypukłego planu pomieszczenia toalety.
 7. Pomieszczenie do opieki nad dziećmi
  • na pierwszym piętrze znajduje się pomieszczenie dla matki karmiącej; wyposażone jest ono m.in. w przewijak, krzesełko do karmienia, stół, krzesła.
 8. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
  • tłumacza języka migowego on-line.
 9. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526).

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848).