A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Auto-Moto-Aero-Space

AMAS
Specjalizacja „Auto-Moto-Aero-Space” obejmuje technologie wytwarzania, komponenty i produkty (nisko- i bezemisyjne pojazdy lądowe i wodne). W szczególności:
 • Źródła napędu i zasilania do pojazdów lądowych i wodnych oparte o technologie wodorowe, elektryczne lub hybrydowe, w tym ogniwa paliwowe.
 • Urządzenie, podzespoły i komponenty do nisko- i bezemisyjnych pojazdów lądowych i wodnych.
 • Innowacyjne, nisko- i bezemisyjne środki transportu lądowego i wodnego.

Specjalizacja obejmuje także elementy i technologie wywarzania statków powietrznych oraz pojazdów kosmicznych, a w szczególności: źródła napędu i zasilania dla pojazdów powietrznych oraz dla pojazdów kosmicznych, bez względu na stosowane technologie oraz pozostałe urządzenia, podzespoły i komponenty dla pojazdów powietrznych oraz dla pojazdów kosmicznych.

W roku 2015 została ustanowiona Inteligentna Specjalizacja Dolnego Śląska „Mobilność przestrzenna”. Specjalizacja obejmowała obok obszarów związanych z transportem publicznym (miejskim), także systemy zwiększające efektywność transportu (również w ujęciu proekologicznym). Analiza wskazała na konieczność utrzymania inteligentnej specjalizacji „Mobilność przestrzenna”. Jej innowacyjny charakter powiązany z nowoczesnymi trendami jest silną przesłanką do tego, aby traktować ją jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej Dolnego Śląska. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że działalność badawczo-rozwojowa jest skupiona w dużej mierze w małych firmach, w dodatku jest ona realizowana samodzielnie. Świadczy to o wysokiej jakości kapitału ludzkiego tworzącego branżę. Za utrzymaniem inteligentnej specjalizacji w obecnym kształcie przemawiają wyniki diagnozy, która ujawniła, że branża cechuje się dość dużym potencjałem rozwojowym obrazowanym następującymi właściwościami:

 • Relatywnie wysoki poziom innowacyjności firm – znaczna część firm deklaruje wdrażanie innowacji, choć skłonność do tego jest jak podkreślono właściwa w dużym stopniu dla małych firm.
 • Wysoki poziom internacjonalizacji – firmy z branży „Mobilność przestrzenna” są aktywne na rynkach zagranicznych – aż trzy czwarte z nich sprzedaje swoje produkty za granicą.
 • Świadomość potrzeb rynku – wszelkie działania innowacyjne, jak również działalność badawczo-rozwojowa, są dyktowane koniecznością sprostania oczekiwaniom rynku.
 • Otwartość na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z partnerami biznesowymi. Ponad dwie trzecie firm realizujących działania badawczo-rozwojowe angażuje w nie co najmniej 10% swoich wydatków, a jedna piąta nawet ponad 50%.
 • Dodatkową przesłanką na rzecz utrzymania inteligentnej specjalizacji „Mobilność przestrzenna” jest również to, że w różnej postaci jest ona traktowana jako rozwojowa w całej Europie w ramach programowania rozwoju opartego na inteligentnych specjalizacjach, a jednocześnie nie ma wyraźnej konkurencji w Polsce.

Ponadto, analiza zmian pozwoliła na precyzyjne wyłonienie grup podmiotów których kondycja istotnie wpływa na współczynnik lokalizacji dla całej specjalizacji. W zestawieniu wyników dla analizowanych aspektów gospodarczych, najwięcej przewag Dolnego Śląska stwierdzono w przypadku sektora: Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli. W dalszej kolejności, wśród branż i sektorów odnoszących się do produkcji przemysłowej, wyróżniał się (posiadając przewagi przynajmniej w dwóch grupach wskaźników) następujący sektor: Produkcja urządzeń elektrycznych (pracujący i REGON). Wskazówki te zostały wzięte pod uwagę w ponownym definiowaniu Inteligentnej Specjalizacji „Auto-Moto-Aero-Space”.

AMAS P
2.1. Nisko- i bezemisyjne pojazdy lądowe i wodne:

2.1.1. Źródła napędu i zasilania do pojazdów lądowych i wodnych oparte o technologie wodorowe, elektryczne lub hybrydowe, w tym ogniwa paliwowe.

Specjalizacja obejmuje produkcję i wprowadzaniu na rynek źródeł napędu dla pojazdów lądowych i wodnych opartych o:

 1. technologie wodorowe (w tym ogniwa paliwowe);
 2. silniki elektryczne;
 3. systemy hybrydowe.

2.1.2. Urządzenia, układy, podzespoły i komponenty oraz oprogramowanie do nisko- i bezemisyjnych pojazdów lądowych i wodnych, w tym autonomicznych.

Specjalizacja obejmuje produkcję i wprowadzaniu na rynek podzespołów i komponentów dla nisko- i bezemisyjnych pojazdów lądowych i wodnych. Specjalizacja obejmuje w szczególności wytwarzanie komponentów do pojazdów o obniżonej masie z zachowaniem funkcji i właściwości użytkowych wykorzystując nowoczesne metody projektowania (w tym projektowanie bioniczne) oraz wytwarzania (w tym technologie przyrostowe).

2.1.3. Innowacyjne, nisko- i bezemisyjne środki transportu lądowego i wodnego, w tym autonomiczne.

Specjalizacja obejmuje produkcję (ostateczny montaż) i wprowadzaniu na rynek nisko- i bezemisyjnych pojazdów lądowych i wodnych, w tym pojazdów autonomicznych.

 

2.2. Statki powietrzne oraz pojazdy kosmiczne.

2.2.1. Źródła napędu i zasilania dla pojazdów powietrznych oraz dla pojazdów kosmicznych, bez względu na stosowane technologie.

Specjalizacja obejmuje projektowanie i wytwarzanie źródeł napędu i zasilania dla pojazdów powietrznych (w tym drony) oraz statków kosmicznych (w tym mikrosatelity).

2.2.2. Innowacyjne urządzenia, podzespoły i komponenty dla pojazdów powietrznych oraz dla pojazdów kosmicznych.

Specjalizacja obejmuje produkcję (ostateczny montaż) i wprowadzaniu na rynek pojazdów powietrznych (w tym drony) oraz statki kosmiczne (w tym mikrosatelity).