A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Regionalna Strategia Innowacji WD 2011-2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD) została przyjęta uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. RSI WD stanowiła narzędzie realizacji polityki innowacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, koncentrującej się na celach związanych z promowaniem i wspieraniem rozwoju, dyfuzji i wydajnego użycia nowych produktów, usług i procesów, zarówno wewnątrz organizacji (niezależnie od tego czy dotyczy podmiotów publicznych czy prywatnych), jak i w ujęciu rynkowym.

 

Misja RSI WD została określona jako: Dolny Śląsk - miejscem inspiracji dla innowacyjnego rozwoju.

Cele strategiczne:

  1. Wzmacnianie innowacyjnych umiejętności i postaw, kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy.
  2. Zwiększenie szansy na sukces innowacyjnych projektów biznesowych.
  3. Wzrost potencjału innowacyjnego dolnośląskich jednostek naukowych.
  4. Rozwój współpracy w gospodarce w obszarze innowacji.

”Regionalna Strategia Innowacji dla Dolnego Śląska na lata 2011-2020” wraz z Planem Wykonawczym na lata 2012 – 2014 stanowi aktualizację dokumentu strategicznego pn. „Dolnośląska Strategia Innowacji” przyjętego uchwałą nr  XXXIX/509/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego proces aktualizacji Dolnośląskiej Strategii Innowacji polegający na opracowaniu powyższych dokumentów, przeprowadzało Konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska-Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Zachodniopomorska Grupa Doradcza  sp. z o.o. ze Szczecina. Dokumenty te powstały w oparciu o prace Zespołu Wykonawczego, trzech Grup Roboczych i Komitetu Sterującego, w których skład w sumie weszło ok. 60 regionalnych ekspertów reprezentujących  najważniejsze podmioty dolnośląskiego systemu innowacji, takich jak: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, przedstawiciele gospodarczych sieci powiązań i inne.