A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Zielony ład

Zielony ład
„Zielony ład” - specjalizacja horyzontalna obejmująca technologie nisko- i bezodpadowe (tj. skuteczne zagospodarowywanie odpadów powstających w przedsiębiorstwie produkcyjnym – „zero waste” poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne sposoby odzysku), technologie „obiegu zamkniętego” (w szczególności poprzez zagospodarowywane powstających odpadów w innych przedsiębiorstwach łańcucha wartości) – bez względu na branże i sektor. Specjalizacja obejmuje też:
  • Technologie racjonalnego gospodarowania energią (redukcja i racjonalizacja zużycia nabywanej energii oraz odzysk energii z procesów stosowanych w przedsiębiorstwach);
  • Technologie racjonalnego gospodarowania wodą (min. odzyskiwania i wykorzystywania wód deszczowych, wód geotermalnych, wód słonych i wód słonawych, ograniczania strat w systemach dystrybucji wody; małej retencji i wykorzystania wód opadowych na terenach miejskich i wiejskich);
  • Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (na potrzeby własne).

Zmiany klimatyczne, które obserwujemy, silnie oddziaływają na wszystkie sfery życia. Nie dziwi więc dążenie do przeciwdziałania ich negatywnym skutkom oraz (w miarę możliwości) dążenie do ograniczania czynników uznanych za odpowiedzialne nabrały w ostatnich kilku latach szczególnego znaczenia. Uznanie wymienionych obszarów za Inteligentną Specjalizacją Dolnego Śląska „Zielony Ład” wynika z priorytetowego charakteru działań ukierunkowanych na minimalizację skutków zmian klimatycznych (co znajduje potwierdzenie w dokumentach i działaniach strategicznych na wszystkich szczeblach, od lokalnych poprzez krajowe i unijne aż po globalne).

Zielony ład P
5.1. Technologie nisko- i bezodpadowe:

5.1.1. Wdrażanie technologii bezodpadowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bez względu na branżę.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii bezodpadowych zgodnie z filozofią „zero waste”, bez względu na branże i sektor w których znajdują zastosowanie. Oznacza to, że powstające w przedsiębiorstwie produkcyjnym odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne sposoby odzysku).

5.1.2. Technologie przetwarzania odpadów na produkty o wysokiej wartości dodanej w łańcuchu wartości, bez względu na branżę.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii bezodpadowych zgodnie z filozofią „gospodarki obiegu zamkniętego” bez względu na branże i sektor w których znajdują zastosowanie. Oznacza to, że powstające w przedsiębiorstwie produkcyjnym odpady są zagospodarowywane w innych przedsiębiorstwach łańcucha wartości zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling lub inne sposoby odzysku). Specjalizacja obejmuje łańcuchy wartości mogące się składać z producentów, użytkowników, podmiotów dokonujących zbiórki odpadów i ich segregacji oraz podmiotów przetwarzających odpady i technologie przez nie stosowane.

5.1.3. Technologie monitorowania czystości procesów technologicznych, bez względu na branżę.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie sieci czujników umożliwiających zdalny, bezkontaktowy pomiar emisji (m.in. czujniki optyczne, laserowe) oraz technologie precyzyjnego monitorowania śladowych emisji, m.in. technologie umożliwiające monitorowanie wieloskładnikowe in situ ( w trakcie trwania procesu), m. in. monitorowanie emisji dwutlenku węgla, formaldehydu, tlenku azotu, gazów cieplarnianych, itp.

 

5.2. Technologie poprawiające efektywność energetyczną:

5.2.1. Technologie poprawiające efektywność energetyczną procesów, bez względu na branżę.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie technologii redukujących i racjonalizujących zużycie nabywanej energii oraz odzysk energii z procesów stosowanych w przedsiębiorstwach, a także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne przedsiębiorstwa, bez względu na branżę.

 

5.3. Technologie poprawiające efektywność gospodarowania wodą:

5.3.1. Technologie poprawiające efektywność gospodarowania wodą.

Specjalizacja obejmuje wdrażanie: technologii odzyskiwania i wykorzystywania wód deszczowych, wód geotermalnych, wód słonych i wód słonawych, prowadzących do produkcji wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i gospodarczych; rozwiązań systemowych w zakresie zamykania i integracji obiegów wodnych oraz zawracania wód technologicznych w systemach komunalnych i przemysłowych w ramach symbiozy przemysłowej; technologii ograniczania strat w systemach dystrybucji wody; informatycznych systemów monitorowania mające na celu zwiększanie wydajności wykorzystywania zasobów wodnych; technologii monitorowania i opomiarowania dla zwiększania wydajności wykorzystywania zasobów wodnych, tj. ograniczania zużycia wody i strat w systemach wodociągowych z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz systemów informacji przestrzennej; technologii małej retencji i wykorzystania wód opadowych na terenach miejskich i wiejskich, a także w obiegach technologicznych i na potrzeby gospodarcze; inteligentnych systemów kolekcjonowania oraz odprowadzania wód opadowych wykorzystujące potencjał retencji naturalnej, quasi naturalnej oraz/lub kanałowej (infrastrukturalnej); rozwiązań inżynieryjnych, przestrzennych i organizacyjnych retencjonowania, oczyszczania zagospodarowania wód opadowych w przestrzeni miejskiej i na terenach o niskiej urbanizacji jako alternatywa dla rozwiązań „collect and drain”.