A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

O Grupie Ekspertów

Grupa Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Obecny szybki postęp naukowo-technologiczny oraz zmieniające się warunki społeczno-polityczne i gospodarcze powodują, iż dla skutecznego i efektywnego wdrożenia zaplanowanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 działań, a także stałego monitorowania i reagowania na pojawiające się potrzeby i trendy w gospodarce regionu, niezbędna jest stała współpraca Samorządu Województwa z ekspertami – interesariuszami dolnośląskiego systemu innowacji i samorządów lokalnych. 

Z uwagi na powyższe, we wrześniu 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał gremium opiniodawczo-doradcze – Grupę Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. Stanowi ono kluczowe wsparcie dla władz regionalnych w procesie zarządzania i wdrażania strategii innowacji na Dolnym Śląsku. Grupę tworzą wysocy rangą eksperci - przedstawiciele jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, największych dolnośląskich firm, samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych.

Główne zadania tego gremium to:

  1. Konsultowanie działań związanych z wdrażaniem Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.
  2. Konsultowanie monitorowania programów realizowanych w Województwie Dolnośląskim stymulujących rozwój innowacji i przedsiębiorczości.
  3. Opiniowanie działań w zakresie polityki innowacyjnej województwa.
  4. Współdziałanie z Grupą Roboczą ds. Inteligentnych Specjalizacji.
  5. Uczestnictwo w procesie przedsiębiorczego odkrywania na zasadzie konsultacyjnej i opiniodawczej, w tym w tematyce  dolnośląskich inteligentnych specjalizacji.
  6. Doradztwo przy identyfikowaniu i inicjowaniu działań/projektów realizujących cele DSI 2030.

Załączniki:

2021

  Uchwała powołująca Grupę Ekspertów ds. DSI 2030.pdf Pobierz

2022

  Uchwała z dnia 16 maja 2022 r..pdf Pobierz

2023

  Raport pods.cykl spotkań Grupy Ekspertów ds. DSI 2030 i Grupy Roboczej ds. inteligentnych specjalizacji w latach 2022-2023.pdf Pobierz
  Uchwała nr 6678 z 21 marca 2023r._Grupa Ekspertów ds. DSI 2030_skład od 21.03.2023.pdf Pobierz