A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

TRANS³Net-Portal for transnational innovation and transfer

Program

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Central Europe. Realizowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Technische Universität Dresden – lider projektu, Politechnika Wrocławska, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Technologie-und-Gründerzentrum Bautzen GmbH, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Okresní hospodářská komora Děčín, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Budżet

Budżet Województwa Dolnośląskiego: 178 483,91 €

Kwota dofinansowania: 151 711,32 €

Okres realizacji

01.07.2016 – 30.06.2019

Opis projektu

Pogranicze polsko-niemiecko-czeskie charakteryzuje się niskim stopniem współpracy międzynarodowej pomiędzy  nauką a przemysłem. Najważniejszym celem projektu TRANS³Net w obszarze przygranicznym, będzie stworzenie warunków dla zbudowania sprawnie działającego  systemu innowacji. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez utworzenie systemu opartego na  samowystarczalności i silnych więziach pomiędzy działającymi promotorami transferu technologii a lokalnymi przedstawicielami środowiska naukowego, sfery gospodarczej i władzy publicznej. Poprzez zaangażowanie wszystkich kluczowych graczy, istotnych z punktu widzenia transferu wiedzy i technologii, projekt pozwoli przezwyciężyć wieloaspektowe przeszkody dotyczące międzynarodowej współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.

Ustanowienie wspólnego rozumienia procesu transferu technologii, jak również przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji w obszarze transferu technologii, dostarczy wiedzę na temat specyfiki występujących rozwiązań prawnych oraz instytucji działających w sektorach innowacyjnych. Powstanie powiązań opartych na zaufaniu pomiędzy tymi instytucjami będzie w trakcie projektu wspierane poprzez organizację kameralnych spotkań sieciujących.  Oprócz strategii stanowiącej punkt wyjścia dla utworzenia sieci ponadnarodowej, rozwijany będzie model trwałej sieci współpracy pomiędzy partnerami z wszystkich trzech krajów.