A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Specjalistyczne szkolenia w WPT

WPT

Szkolenia prowadzone są przez trenerów-praktyków z wieloletnim stażem oraz bogatym doświadczeniem analitycznym. Odbywają się na terenie naszego Parku, z wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury laboratoryjnej. Każde z nich kończy się certyfikatem uczestnictwa. Poznaj szczegóły i sprawdź, jakie szkolenia organizujemy w najbliższym czasie!

WIĘCEJ INFORMACJINajbliższe szkolenia


Nowoczesna analityka chemiczna
z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS

NAJBLIŻSZY TERMIN: 13-14 czerwca 2024

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

DZIEŃ I i II:

Część teoretyczna:

 • Budowa spektrometru mas
 • Przykłady analizatorów mas, ich budowa i zastosowanie
 • Interpretacja i dekonwolucja widm MS oraz MS/MS
 • Obsługa i zastosowanie detektora mas
 • Proces rozdziału chromatograficznego oraz opisujące go parametry
 • Metody przygotowania prób do analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy
 • Optymalizacja warunków analizy
 • Analiza jakościowa i ilościowa za pomocą LC-MS/MS
 • Podstawy walidacji metod analitycznych

Część praktyczna:

 • Przygotowanie próbki do analiz LC-MS np. LLE, SPE
 • Przygotowanie zestawu LC-MS/MS do pracy, m.in. podłączenie kolumny do chromatografu, kondycjonowanie aparatury przed wykonaniem analizy, ustawienie detektora i kalibracja
 • Obsługa i zastosowanie detektora MS, z uwzględnieniem interpretacji przykładowych widm masowych
 • Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy
 • Analiza mieszanin substancji metodą LC-MS/MS na wybranych przykładach
 • Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja otrzymanych chromatogramów, procesowanie wyników, obróbka danych oraz praca na przykładach
 • Praktyczne porady dotyczące optymalizacji metod LC (m.in. dobór odpowiedniej temperatury kolumny, ciśnienia, przepływu fazy ruchomej w celu maksymalnego skrócenia czasu analizy przy zachowaniu powtarzalności rezultatów
 • Konserwacja aparatury; jak unikać częstych napraw systemów LC-MS/MS
CEL SZKOLENIA:

Praktyczne ujęcie szkolenia, nastawione na połączenie teorii i praktyki w pracy laboratoryjnej. Kursanci przygotują próbki różnych matryc, wykonają ich analizy chromatograficzne, a następnie zinterpretują otrzymane wyniki badań, na różnorakich matrycach oraz metodach.

CENA:

2 500,00 zł netto/osoba
3 075,00 zł brutto/osoba
Zajęcia trwają ok. 7 godzin dziennie (8.30-15.30)

Maksymalna liczba uczestników: 6 osób

WIĘCEJ INFORMACJI

Chromatografia gazowa GC w teorii i praktyce

NAJBLIŻSZY TERMIN: 14 czerwca 2024

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

Część teoretyczna:

 • Budowa oraz zasada działania chromatografu gazowego
 • Proces rozdziału oraz opisujące go parametry
 • Przygotowanie prób do analizy
 • Metody dozowania prób – rodzaje dozowników, ich budowa i zastosowanie
 • Kolumny chromatograficzne
 • Sposoby detekcji – rodzaje detektorów, ich budowa i zastosowanie
 • Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy
 • Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca)
 • Walidacja metod analitycznych
 • Zastosowania chromatografii gazowej
 • Problemy w chromatografii gazowej – sposoby ich rozwiązywania i unikania
 • Obsługa i zastosowanie detektora mas, z uwzględnieniem interpretacji widm masowych

Część praktyczna:

 • Przygotowanie chromatografu do pracy
 • Podłączenie kolumny do chromatografu
 • Stabilizacja warunków
 • Analiza mieszanin substancji na wybranych przykładach*
 • Analiza chromatogramów – podstawowe parametry integracyjne
 • Analiza jakościowa i ilościowa – przykłady z praktyki
 • Konserwacja aparatury
 • Obsługa i zastosowanie detektora mas, z uwzględnieniem interpretacji widm masowych
CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami chromatografii gazowej ze szczególnym uwzględnieniem detektora MS. W części praktycznej szkolenia kursanci przygotują próbki oraz wykonają ich analizy chromatograficzne.

CENA:

1 100,00 zł netto/osoba
1 353,00 zł brutto/osoba
Zajęcia trwają ok. 7 godzin dziennie (8.30-15.30)

Maksymalna liczba uczestników: 6 osób

WIĘCEJ INFORMACJI

Chromatografia cieczowa HPLC w ujęciu praktycznym
– rozszerzony kurs laboratoryjny

NAJBLIŻSZY TERMIN: 20-21 czerwca 2024

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

DZIEŃ I:

Część teoretyczna:

 • Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego
 • Proces rozdziału oraz opisujące go parametry
 • Kolumny chromatograficzne
 • Fazy ruchome w chromatografii cieczowej
 • Wpływ różnych parametrów na rozdzielczość i selektywność metod pomiarowych
 • Dobór fazy mobilnej do kolumny oraz wpływ składu fazy ruchomej na rozdział w HPLC
 • Analiza chromatogramów – podstawowe parametry integracyjne
 • Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC
 • Walidacja w chromatografii cieczowej
 • Problemy w HPLC – sposoby ich rozwiązywania i unikania

Część praktyczna:

 • Przygotowanie chromatografu do pracy
 • Stabilizacja warunków
 • Podstawowe parametry opisujące rozdzielenie
 • Stosowane fazy stacjonarne i dobór odpowiednich faz ruchomych
 • Metody przygotowania próbki przed analizą
 • Weryfikacja gotowości układu HPLC do wykonywania analiz
 • Analiza substancji metodą HPLC-UV na wybranych przykładach
DZIEŃ II:

Część praktyczna:

 • Analiza substancji metodą HPLC-UV na wybranych przykładach
 • Analiza chromatogramów – podstawowe parametry integracyjne
 • Analiza jakościowa i ilościowa – przykłady z praktyki
 • Analiza otrzymanych wyników
 • Konserwacja aparatury
 • Problemy w chromatografii cieczowej oraz sposoby ich rozwiązywania
CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej ze
szczególnym uwzględnieniem detektorów DAD oraz FID. W ramach zajęć odbędzie się seminarium, na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia kursanci przygotują próbki, wykonają ich analizy chromatograficzne oraz zinterpretują otrzymane wyniki.

CENA:

1 800,00 zł netto/osoba
2 214,00 zł brutto/osoba
Zajęcia trwają ok. 7 godzin dziennie (8.30-15.30)

Maksymalna liczba uczestników: 6 osób

WIĘCEJ INFORMACJI

Zainteresowany?
Zapraszamy do kontaktu!

Magdalena Jaśkiewicz-Czajka
Dział ds. Jakości i Projektów Badawczych
+48 781 871 602
szkolenia@technologpark.pl