A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Spotkanie Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Spotkanie GE ds. DSI 2030
12 maja odbyło się ostatnie już w tym cyklu spotkanie Grupy Ekspertów ds. DSI 2030. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu i uczestniczyło w nim 20 osób.

Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom wyników prac wszystkich spotkań Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji, omówienie kierunków generowania agend badawczych oraz zaopiniowanie agendy dotyczącej wykorzystania Sztucznej Inteligencji w zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową. Z uwagi na to, że spotkanie to kończyło cykl przewidziany na rok akademicki 2022/2023, w planie spotkania znalazła się także dyskusja nad preferowanymi formami prac Grupy Ekspertów w kolejnych latach.

Przed spotkaniem uczestnicy Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji otrzymali raport z podsumowanymi wynikami prac Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji. Znalazły się w nim te kierunki prac badawczo-rozwojowych, które najczęściej wybrzmiewały podczas dyskusji na temat rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Horyzontalnych. Kierunki te kształtowały się następująco:

Inteligentna specjalizacja horyzontalna „Zielony Ład”

  • Oświetlenie miast – sterowanie, dystrybucja, wytwarzanie energii
  • Gospodarka komunalna – zmniejszenie zużycia energii w sieciach wodociągowych
  • Magazyny energii – nowoczesne technologie, kogeneracja.
  • Energia z odpadów, odzysk energii, poligeneracja
  • Energooszczędne urządzenia dla przedsiębiorstw
  • Monitorowanie przepływu, zużycia energii
  • Niskoemisyjny transport
  • Technologie zagospodarowania szarej wody
  • Magazynowanie wodoru i rozwój technologii wodorowych
  • Wykorzystanie ogniw do odzysku energii ze sztucznych źródeł światła
  • Wykorzystanie materiałów z recyclingu, recycling materiałów niepodatnych 

Inteligentna specjalizacja horyzontalna „Przemysł 4.0”

  • Wykorzystanie dronów w logistyce
  • Automatyzacja gospodarki odpadami, transportu publicznego i procesów produkcyjnych
  • Zastosowanie systemów wizyjnych, maszyn, robotów w miejscach niebezpiecznych
  • Grupowanie i wykorzystywanie danych na rzecz prognoz/predykcji
  • Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w gospodarce komunalnej, Smart City, medycynie, gospodarowaniu lekami
  • Bezpieczeństwo systemów, danych, przesyłu energii
  • Integracja systemów informatycznych JST, transportu publicznego itp. 
  • Technologie produkcji półprzewodników, układów scalonych


Inteligentna specjalizacja horyzontalna „Życie wspomagane technologią”

  • Integracja wszystkich bazy danych pacjentów w obrębie województwa, system zarządzania wizytami
  • Rozwój robotów medycznych, automatyzacja diagnostyki w oparciu o sztuczną inteligencję
  • Wykorzystanie technologii na rzecz wsparcie osób starszych i ze szczególnymi potrzebami
  • Stworzenie jednolitej aplikacji do obsługi obywatela i turysty
  • Technologie na rzecz Smart City, 15-minutowe miasta, zarządzanie parkingami, pojazdy autonomiczne
  • Systemy ostrzegania przed oszustami, depresją, samobójstwem
  • Tworzenie obiegu zamkniętego (woda, energia, śmieci) i wspólne zarządzanie nimi
  • Aplikacje na rzecz rozpoznawania przydatności do spożycia, zużywania zasobów dla produkcji, recyclingu

Dyskusja była niezwykle ciekawa i niemal wszyscy uczestnicy brali w niej aktywny udział.

Było to ostatnie spotkanie Grupy Ekspertów w kończącym się roku akademickim. Nie ma wątpliwości, że przez ostatnich kilka miesięcy jej członkowie bardzo się zintegrowali. Nastąpiła wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zwiększyła się świadomość tego, jakie są możliwości i potrzeby jednostek reprezentowanych przez Ekspertów.