A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Spotkanie Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030: Zielony Ład

Spotkania odbywają się w ramach projektu pn. „Rozwój Inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania”, dofinansowanego ze środków RPO WD 2014-2020. 13 stycznia 2023 r. spotkanie miało miejsce, podobnie jak poprzednie, w Hotelu Haston Old Town we Wrocławiu.

Spotkanie zostało otwarte przez Pana Łukasza Kasprzaka – zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWD, który przekazał informacje o akceptacji KE dla Programu FEDS 2021-2027 i możliwościach wsparcia działań na rzecz przedsiębiorstw i innowacji w ramach inteligentnych specjalizacji.

Spotkanie GE ds. DSI 2030

 

Spotkanie GE ds. DSI 2030

Następnie dyskusja uczestników skupiła się wokół jednej z horyzontalnych inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska określonej w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 – „Zielony ład”.
Punktem wyjścia dla dyskusji były kierunki rozwoju innowacji na Dolnym Śląsku w ramach Zielonego ładu, zaproponowane przez uczestników innej z grup - Grupy Roboczej ds. Inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, a były to:

  1. Energooszczędność i niskoemisyjność,
  2. Żywność, redukcja marnotrawstwa, łańcuchy dostaw,
  3. Poprawa wydajności produkcji dla Zielonego Ładu,
  4. Zielone Smart Województwo.

Uczestnikami moderowanej dyskusji prowadzonej przez ekspertów – Panią Aldonę Kucner i dr Jarosława Osiadacza, byli wysocy rangą przedstawiciele dolnośląskich: jednostek naukowych, przedsiębiorstw, samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu, tworzący powołane przez Zarząd Województwa gremium opiniodawczo-doradcze w zakresie polityki innowacyjnej województwa.

Spotkanie GE ds. DSI 2030

 

Spotkanie GE ds. DSI 2030

Podczas ponad trzygodzinnej, owocnej dyskusji ekspertom udało się zaopiniować wskazane kierunki rozwoju innowacji, uzupełnić je i spriorytetyzować obszary do realizacji w skali województwa, aglomeracji oraz indywidualnej (na poziomie firmy czy właściciela budynku). Przedstawiciele sektora naukowego próbowali zidentyfikować we wskazanych obszarach potencjał badawczy w regionie, co miałoby przełożenie tych koncepcji na projekty najpierw badawczo-rozwojowe, a następnie wdrożeniowe z potencjałem realizacji w regionie.

Spotkanie GE ds. DSI 2030

 

Spotkanie GE ds. DSI 2030

Wypracowane koncepcje stanowić będą punkt wyjścia do budowania agend badawczych, konsorcjów i partnerstw wokół wypracowanych obszarów, które następnie będą mogły otrzymać finansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDŚ 2021-2027).

Spotkanie GE ds. DSI 2030