A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Chemia i medycyna

Chemia i medycyna
Inteligentna Specjalizacja Dolnego Śląska „Chemia i medycyna” obejmuje technologie i produkty chemiczne, technologie, procedury i produkty biomedyczne oraz inżynierię materiałową. W szczególności – bazując na analizie potencjału gospodarczego i naukowego oraz na analizie trendów wyszczególniono następujące obszary specjalizacji:
 • Technologie chemiczne produkcji substancji aktywnych i pomocniczych dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz żywności funkcjonalnej
 • Technologie chemiczne produkcji monomerów i substancji pomocniczych dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Technologie chemiczne produkcji pozostałych chemikaliów wysokowartościowych (ang. „fine chemicals”)
 • Technologie chemiczne produkcji pozostałych surowców i materiałów dla przemysłu chemicznego używanych w procesach wielkoskalowych
 • Kosmetyki
 • Produkty chemii gospodarczej
 • Produkty chemii specjalistycznej
 • Polimery i kompozyty
 • Produkty lecznicze i biobójcze
 • Wyroby medyczne
 • Technologie diagnostyki i leczenia chorób
 • Zaawansowane terapie komórkowe i inne terapie eksperymentalne
 • Materiały „inteligentne” i o programowanych właściwościach
 • Detektory i czujniki
 • Materiały izolacyjne

Chemia i medycyna stanowi Inteligentną Specjalizację Dolnego Śląska od roku 2015. Badanie ujawniło dysproporcje rozwojowe zależne od subregionów czy sektorów działalności, potencjały rozwojowe czy szanse i zagrożenia rozwoju innowacyjności. Z badania wynikała konieczność zintegrowania branży chemiczno-farmaceutycznej, ale też jej utrzymania. Argumentem za utrzymaniem tej Inteligentnej specjalizacji były wskaźniki lokalizacji – wyższe niż 1 – dla kryterium pracujący i przychody ze sprzedaży na eksport. W Kryterium liczby zarejestrowanych podmiotów (REGON) wskaźnik był nieznacznie niższy od 1. W obecnym kształcie Inteligentna Specjalizacja Dolnego Śląska „Chemia i medycyna” precyzyjniej definiuje obszar rozwojowy.

Chemia i medycyna P
1.1. Technologie chemiczne:

1.1.1. Innowacyjne technologie chemiczne produkcji substancji aktywnych i pomocniczych dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz żywności funkcjonalnej.

Specjalizacja obejmuje innowacje w obszarze technologii chemicznych w tym z wykorzystaniem biokatalizatorów (biotechnologie), także w skali „mikro- i nano-” (nanotechnologie). Produkty wytwarzane w oparciu o innowacyjne technologie mogą być już obecne wcześniej na rynku. Specjalizacja obejmuje technologie prowadzące w szczególności do powstawania substancji aktywnych biologicznie:

 1. substancji aktywnych (API - Active Pharmaceutical Ingredient) oraz pomocniczych (w tym nośników) dla branży farmaceutycznej;
 2. substancji aktywnych i pomocniczych dla kosmetologii;
 3. dodatków funkcjonalnych do żywności.

1.1.2. Innowacyjne technologie chemiczne produkcji monomerów i substancji pomocniczych dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Specjalizacja obejmuje innowacje w obszarze technologii chemicznych, w tym z wykorzystaniem biokatalizatorów (biotechnologie), także w skali „mikro- i nano-” (nanotechnologie). Produkty wytwarzane w oparciu o innowacyjne technologie mogą być już obecne wcześniej na rynku. Specjalizacja obejmuje technologie prowadzące do powstawania monomerów i substancji pomocniczych stosowanych w technologiach polimerowych i laminatach.

1.1.3. Innowacyjne technologie chemiczne produkcji pozostałych chemikaliów wysokowartościowych (ang. „fine chemicals”).

Specjalizacja obejmuje innowacje w obszarze technologii chemicznych, w tym z wykorzystaniem biokatalizatorów (biotechnologie), także w skali „mikro- i nano-” (nanotechnologie). Produkty wytwarzane w oparciu o innowacyjne technologie mogą być już obecne wcześniej na rynku. Specjalizacja obejmuje technologie prowadzące do powstawania wysokowartościowych chemikaliów, na przykład: odczynników chemicznych i standardów, odczynników diagnostycznych, pigmentów, materiałów o programowanych właściwościach itp. Specjalizacja nie obejmuje substancji aktywnych biologicznie i substancji pomocniczych stosowanych w lekach.

1.1.4. Innowacyjne technologie chemiczne produkcji pozostałych surowców i materiałów dla przemysłu chemicznego używanych w procesach wielkoskalowych.

Specjalizacja obejmuje innowacje w obszarze technologii chemicznych, w tym z wykorzystaniem biokatalizatorów (biotechnologie), także w skali „mikro- i nano-” (nanotechnologie). Produkty wytwarzane w oparciu o innowacyjne technologie mogą być już obecne wcześniej na rynku. Specjalizacja obejmuje technologie prowadzące do powstania produktów przetwarzanych na duża skalę, takich jak np. ropopochodne, kwasy i zasady, detergenty itp. Specjalizacja nie obejmuje monomerów i substancji pomocniczych dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

1.2. Produkty chemiczne:

1.2.1. Innowacyjne kosmetyki. 

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych kosmetyków, w tym środków do pielęgnacji zwierząt.

1.2.2. Innowacyjne produkty chemii gospodarczej.

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych produktów chemii gospodarczej, stosowanych na małą skalę i bez specjalnych ograniczeń. Grupa obejmuje takie produkty jak np. płyny i proszki do prania i płukania, środki do zmywania, czyszczenia, w tym środków do pielęgnacji zwierząt.

1.2.3. Innowacyjne produkty chemii specjalistycznej.

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych wysokowartościowych i zaawansowanych technologicznie półproduktów i produktów chemicznych o zadanych cechach użytkowych, tzn. produktów agrochemicznych, biofarmaceutyki i farmaceutyki, specjalistyczne związki (bloki budulcowe), katalizatory nowej generacji, itp.

1.2.4. Innowacyjne polimery i kompozyty.

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych polimerów i laminatów.

 

1.3. Technologie, procedury i produkty medyczne:

1.3.1. Innowacyjne produkty lecznicze i biobójcze.

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych produktów leczniczych i biobójczych, w tym w zakresie innowacyjnej formulacji i postaci preparatu.

1.3.2. Innowacyjne wyroby medyczne.

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych wyrobów medycznych, w tym testów diagnostycznych. Specjalizacja nie obejmuje wytwarzania egzo- i endoprotez i sztucznych narządów opartych o systemy mechanotroniczne.

1.3.3. Innowacyjne technologie diagnostyki, terapii i opieki medycznej oraz uzdrowiskowej.

Specjalizacja obejmuje opracowywanie nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, w szczególności w obszarze chorób cywilizacyjnych: serca, nowotworowych, neurodegeneracyjnych oraz chorób rzadkich, w tym z wykorzystaniem technik modyfikacji genetycznej i technik molekularnych, a także ich wdrażanie do praktyki medycznej i uzdrowiskowej.

1.3.4. Zaawansowane terapie komórkowe i inne terapie eksperymentalne.

Specjalizacja obejmuje opracowywanie innowacyjnych metod terapii komórkowych i innych terapii eksperymentalnych w obszarze medycyny regeneracyjnej, w tym z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej i biomateriałów, oraz ich wdrażanie do praktyki medycznej.

 

1.4. Inżynieria materiałowa:

1.4.1. Materiały „inteligentne” i o programowanych właściwościach.

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych materiałów o zaprogramowanych właściwościach i reagujących na zmiany czynników zewnętrznych (za wyjątkiem detektorów i czujników).

1.4.2. Innowacyjne detektory i czujniki.

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych materiałów stanowiących element reaktywny detektorów i czujników oraz testów diagnostycznych, w szczególności systemów mimetycznych lub nanostruktur.

1.4.3. Innowacyjne materiały izolacyjne.

Specjalizacja obejmuje innowacje produktowe polegające na wprowadzaniu na rynek nowych lub istotnie zmienionych materiałów izolacyjnych stosowanych w mikro- i makro skali, takich jak np. aerożele.