A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

GENEZA POWSTANIA DOKUMENTU Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata  2011-2020 (RSI WD 2011-2020)

W 2005 r., rok po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Strategię Innowacji, która obowiązywała przez 6 kolejnych lat i określała kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku oraz zakres i metody współpracy władz regionalnych z sektorem nauki i przedsiębiorstw. W roku 2011, z powodu intensywnych zmian społeczno-gospodarczych w regionie i skutków globalnego kryzysu gospodarczego dokument ten zaktualizowano i Zarząd Województwa przyjął do realizacji Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI WD 2011-2020).

W roku 2015 dokument został uzupełniony o załącznik „Ramy strategiczne na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska”. Załącznik ten wraz z opisem zidentyfikowanych dla regionu 6 Inteligentnych Specjalizacji, był wynikiem prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania, którego genezą były rekomendacje Komisji Europejskiej (Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu) wraz z zaleceniami dla państw członkowskich w zakresie zreformowania systemu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, który opierać się ma na zwiększeniu roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju w krajach UE, w wyniku podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników działalności badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy oraz przeradzania się innowacyjnych pomysłów w nowe produkty i usługi. Jednym z instrumentów realizacji priorytetu UE  - gospodarki opartej na wiedzy było wprowadzenie koncepcji regionalnych i krajowych obszarów inteligentnej specjalizacji. Konieczność identyfikacji i wskazania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym, wynikała również z konieczności spełnienia warunku ex-ante, ujętego w Umowie Partnerstwa i była kryterium warunkującym otrzymanie wsparcia na obszary inteligentne w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 

UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI AKTUALIZACJI RSI WD 2011-2020 POPRZEZ OPRACOWANIE DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INNOWACJI 2030

Z uwagi na 8 lecie wdrażania RSI WD 2011-2020, zbliżającą się nową perspektywę programową i finansową Unii Europejskiej, zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego oraz niedawną aktualizację nadrzędnych dokumentów strategicznych województwa (SRWD 2030) i kraju (SOR),  koniecznym stała się aktualizacja Strategii oraz uzupełnienie jej o elementy potwierdzające spełnienie kryteriów tzw. „warunku podstawowego”, którego wypełnienie gwarantować będzie otrzymanie i wydatkowanie co najmniej 35% środków w nowym RPO przeznaczonych na cel „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej”. Dolnośląska Strategia Innowacji 2030, dostosowana została do obecnych potrzeb i możliwości gospodarki regionu, pozwalając na efektywne wykorzystywanie dostępnych na rozwój środków publicznych, w tym europejskich.

Naszą ambicją jest realizacja dokumentu, który właściwie definiuje potencjały i silne strony województwa w obszarze innowacji i nowoczesnej gospodarki, ale również te obszary, które wymagają ciągłej poprawy i inwestycji. W tym celu postanowiliśmy uspołecznić proces powstawania dokumentu angażując jak największą ilość przedstawicieli środowiska gospodarczego, naukowo-badawczego i samorządowego. Dzięki dotarciu do poszczególnych grup interesariuszy podczas konsultacji społecznych, strategia  stała się dokumentem „przedyskutowanym” i zaakceptowanym przez szerokie grono podmiotów. Wyrażamy nadzieję, że zaangażowanie tak licznej grupy interesariuszy, na etapie powstawania dokumentu przyczyni się do  jego skutecznego wdrażania w następnych latach.