A+ A A-
BIP
Logowanie
Szukaj
Kontakt

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu jest jednostką utworzoną, nadzorowaną i prowadzoną przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Instytutu działa od 2005 roku. W jego skład wchodzi Ośrodek Terapii Fagowej i Laboratorium Immunologii Tkankowej. Centrum powstało z przekształcenia (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN w przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, którym jest Instytut – wpisany jest przez Wojewodę Dolnośląskiego do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod numerem 000000002202. W Centrum wykonywana jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Do zadań Centrum należy w szczególności należy prowadzenie działalności leczniczej (także w porozumieniu z innymi podmiotami leczniczymi) związanej z badaniami prowadzonymi w Instytucie, a zwłaszcza wykorzystywanie wyników badań podstawowych do opracowywania nowych metod profilaktyki, metod diagnostyczno-prognostycznych, nowych strategii leczniczych i nowych czynników leczniczych. Komórki Centrum biorą udział w kształceniu podyplomowym osób wykonujących zawód medyczny organizowanym przez Instytut w zakresie zgodnym z profilem prowadzonej działalności.

 

Strona internetowa: www.hirszfeld.pl/struktura/centrum-medyczne/