Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Licznik : 571246
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Geneza powstania „Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”

 

Dotychczas obowiązująca „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020” została przyjęta przez Zarząd Województwa w 2011r. Strategia nie uwzględniała więc wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie Smart Specjalisation, które opracowane zostały w okresie późniejszym. Zaistniała więc konieczność aktualizacji dokumentu i uzupełnienia go o informacje wskazujące inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska wraz z mechanizmem weryfikacji oraz zaprogramowanym procesem przedsiębiorczego odkrywania. Dokument ten jest niezbędny w celu spełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WD 2014-2020 w zakresie Priorytetu 1 - Przedsiębiorstwa i innowacje.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, przygotowany został załącznik do RSI WD pn.: „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, dalej zwany „Ramami strategicznymi”, uwzględniający wspomniane zmiany w prawie na poziomie regionalnym i krajowym w obszarze sektora B+R.

Na podstawie przeprowadzonych w latach 2013-2015 w Wydziale Gospodarki UMWD badań, analiz i konsultacji branżowych, określono inteligentne specjalizacje regionu, przedstawione w Ramach strategicznych. W ramach diagnozy gospodarczej regionu zidentyfikowano wiodące sektory działalności, w tym sektory wyróżniające się innowacyjnością oraz te o najwyższej dynamice rozwoju. Pod uwagę wzięto produkcję, zatrudnienie, inwestycje, aktywność innowacyjną i dynamikę tych zmiennych w ostatnich 5 latach. Dodatkowo uwzględniono fakt koncentracji geograficznej produkcji i zatrudnienia w branżach w województwie dolnośląskim na tle kraju. W ramach analizy wiodących kierunków badań prowadzonych przez dolnośląskie jednostki naukowe (ankieta) dokonano identyfikacji wiodących dziedzin nauki i obszarów technologicznych na podstawie aktywności publikacyjnej i patentowej, projektów badawczych, udziału w międzynarodowych platformach technologicznych, współpracy i wspólnych projektów z przedsiębiorstwami.

W toku prac nad Ramami strategicznymi podjęto decyzję, iż wypracowanie ostatecznej treści dokumentu, a w szczególności zakresu wybranych inteligentnych specjalizacji, wymaga zaangażowania podmiotów zewnętrznych, w postaci przedstawicieli uczelni, instytucji otoczenia biznesu a przede wszystkim biznesu. W tym celu, a także w celu prowadzenia stałego monitoringu zapisów dokumentu, mocą Uchwały nr 259/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2015r. powołano Grupy Robocze ds. Inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku, zwane dalej Grupami Roboczymi.

Nabór do Grup Roboczych odbył się w dniach 19-27 marca br. Po przeanalizowaniu zgłoszeń pod kątem prowadzenia działalności w wybranym obszarze tematycznym, doświadczenia zawodowego, dołączonych rekomendacji reprezentowanych przez kandydatów instytucji ustalony został skład sześciu Grup Roboczych, który powołany został mocą Uchwały nr 423/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia składu Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dolnym Śląsku.

Każda z powołanych Grup Roboczych składa się z reprezentantów przedsiębiorstw innowacyjnych z regionu, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych, uczelni dolnośląskich, jak również przedstawiciela samorządu województwa. W okresie kwiecień-czerwiec 2015r. odbywały się spotkania w ramach Grup Roboczych, które w całości poświęcone były analizie Ram Strategicznych. Uczestnicy wnieśli do dokumentu liczne uwagi wzbogacające treść dokumentu, tak aby lepiej służył potencjalnym interesariuszom.

W okresie od 26 czerwca do 31 lipca 2015r. przeprowadzono konsultacje społeczne Ram strategicznych, w celu jego skonsultowania z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowany został Raport z przebiegu i wyników konsultacji, w którym zawarte zostały wszystkie uwagi zgłoszone w terminie i przy wykorzystaniu przygotowanego Formularza.

Ostateczna wersja Ram strategicznych stanowi wspólny wynik prac Pracowników Wydziału Gospodarki UMWD, członków Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska oraz podmiotów, które zaangażowały się w konsultacje społeczne dokumentu. Dokument ten został przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 19 sierpnia 2001r. Uchwałą nr 1063/V/15.

Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje to:

 

I.          BRANŻA CHEMICZNA I FARMACEUTYCZNA

II.        MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA

III.      ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI

IV.      SUROWCE NATURALNE I WTÓRNE

V.        PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, OBRÓBKA MATERIAŁÓW

VI.      TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT)

Data: 29.09.2015 Aktualizacja: 29.09.2015
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl