Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Licznik : 571257
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Instytucje proinnowacyjne w regionie - Agencje Rozwoju Regionalnego
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.|

Adres:
Siedziba Spółki: ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław
Biuro: al. Kochanowskiego 17, 51-601 Wrocław
Tel. 071 348 30 18
Biuro: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
Tel. 071 797 04 00
www.warr.pl

Kontakt:
Prezes Zarządu prof. Janusz Zaleski
Osoba do kontaktu: Sekretariat prof. J. Zaleskiego
p. Kamila Moch
Tel. 071 348 30 18  w.101

Główne obszary działania WARR SA:
a)    Wdrażanie dotacji UE – pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej
•    wdrażanie krajowych i unijnych programów wsparcia MSP
•    konsultacje na temat dostępnych dla MSP środków finansowania i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
•    szkolenia w zakresie aplikowania o fundusze UE i rozliczania dotacji
b) Centrum Aktywizacji Gospodarczej
c) Działalność konsultingowa
•    prace badawcze i analizy związane z modelem makroekonomicznym HERMIN
•    strategie rozwoju, programy walki z bezrobociem, programy restrukturyzacji
•    studia wykonalności, inwestorstwo zastępcze i funkcje inżyniera kontraktu
•    szkolenia i konferencje
•    opracowania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej

W strukturach firmy funkcjonuje:

Regionalna Instytucja Finansująca RIF
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA od roku 2001 pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej na Dolnym Śląsku. Jako Regionalna Instytucja Finansująca WARR jest partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Samorządu Województwa Dolnośląskiego we wdrażaniu programów wsparcia kierowanych do przedsiębiorstw
z sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego. W 2008 roku WARR po raz drugi została wytypowana do pełnienia roli RIF na terenie województwa dolnośląskiego w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. RIF, w porozumieniu z PARP, obsługuje realizację następujących działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
•    działania 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
•    działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
•    działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
•    działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
•    działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
-    działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.
RIF stanowi jedną z komórek organizacyjnych WARR, natomiast w skład RIF wchodzą:
- Sekcja Kontraktowania RIF
- Sekcja Wdrażania i Monitoringów RIF
- Sekcja Informacji i Promocji RIF
- Sekcja ZPORR
- Sekcja finansowo-księgowa
Koordynator projektu:
Marcin Krzykała
Dyrektor ds. RIF
Tel. 071 79 70 400

Regionalny Punkt Konsultacyjny

Od 2001 roku na mocy umowy z PARP, działa Punkt Konsultacyjny świadczący bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw, a od września 2008 roku również usługi informacyjne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto od września 2008 roku usługi informacyjne PK świadczone są również drogą telefoniczną i elektroniczną.
Punkty Konsultacyjne udzielają informacji m.in. o:
• administracyjno-prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej (w tym jej podejmowania, wykonywania, rezygnacji),
• zasadach i warunkach korzystania z programów pomocy publicznej i innych zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
• możliwościach i zasadach korzystania z usług specjalistycznych systemu, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń itp.,
• danych teleadresowych instytucji, przydatnych w rozwoju firmy.
Koordynator projektu:
Marcin Krzykała
Dyrektor ds. RIF
Tel. 071 79 70 400

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa"

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz na mocy podpisanej umowy Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego obsługuje realizację jednego z działań przewidzianych w ramach priorytetu III Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, które ma na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz podniesienie zdolności inwestycyjnej w początkowej fazie rozwoju tych podmiotów gospodarczych.
Koordynator projektu:
Marcin Krzykała
Dyrektor ds. RIF
Tel. 071 79 70 400

Sekcja Projektowa
A) Jednym z podstawowych obszarów działalności sekcji projektowej WARR jest realizacja projektów z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej związanych przede wszystkim z obszarem odrzańskim. Realizujemy projekty mające na celu zintegrowany rozwój regionu odrzańskiego. Do najważniejszych inicjatyw należą zakończone sukcesem projekty Odra Region, OderRegio, OderRegio II realizowane w ramach programu INTERREG współfinansowanych przez Unię Europejską. Obecnie WARR prowadzi przygotowania do realizacji kolejnego projektu odrzańskiego, który uzyskał roboczą nazwę Odra Axis Connect.
Obecnie WARR realizuje projekt pn.: „Koncepcja programowo-przestrzenna ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej – etap I wału przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Lądeckiej w km 0+000 – 35+012” oparty na współpracy m.in. z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Hydroprojektem oraz Uniwersytetem przyrodniczym. W ramach projektu powstaje wielowariantowa koncepcja techniczna odbudowy koryta rzecznego, nowego i modernizowanego obwałowania wraz z budowlami regulacyjnymi i obiektami komunikacyjnymi, typowe przekroje poprzeczne, profile podłużne szacunkowy przedmiar i koszt podstawowych robót, koncepcja poboru mas ziemnych do nowego obwałowania, wizualizacja projektu na mapach z oceną wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz analiza uwarunkowań technicznych i przyrodniczych realizacji wariantów przedsięwzięcia.
B) Istotnym obszarem działalności sekcji projektowej WARR są prace badawcze nad udoskonaleniem modeli makroekonomicznych typu HERMIN, przy użyciu których przeprowadzane są oceny makroekonomicznego wpływu środków UE zarówno na całą polską gospodarkę, jak i na gospodarki regionalne polskich województw.
 W tym zakresie WARR współpracuje z dr J. Bradley’em z Economic Modeling and Development Strategies w Dublinie. Przy użyciu metodologii HERMIN zespół WARR opracowuje analizy oraz badania ewaluacyjne na zlecenie polskiej administracji publicznej oraz realizuje projekty badawcze na zamówienie instytucji UE. Ponadto WARR przeprowadza szkolenia z operowania na modelu regionalnym HERMIN dla poszczególnych województw.
C) Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego wspólnie z Instytutem Badań Społeczno-Ekonomicznych w Dublinie oraz Uniwersytetem Ekonomii i Zarządzenia w Wiedniu uczestniczy w projekcie „ Gospodarka oparta na wiedzy, przekształcenia gospodarcze oraz technologie informacji i telekomunikacji (ICT0 w krajach członkowskich UE 25+: Dynamika regionalna w fazie rozwoju”. Projekt jest realizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej – Wspólne Centrum Badań i jest finansowany z funduszy europejskich. Głównym celem badań jest lepsze rozpoznanie charakteru i dynamiki przekształceń w europejskiej gospodarce, a w szczególności próba odpowiedzi
na pytanie: jak te przekształcenia odnoszą się do dwóch zauważalnych trendów: do rozwoju technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej (ICT) oraz globalizacji gospodarki.
D) Jednym z aspektów działalności sekcji projektowej WARR jest opracowywanie strategii rozwoju gmin dolnośląskich oraz ich aktualizacje. Prace zespołu WARR polegają m.in. na uwzględnieniu w strategiach aktualnych dokumentów planistycznych i programowych gminy oraz opracowań socjologiczno – demograficznych. Prace związane z opracowywaniem lub aktualizacją strategii są prowadzone przez robocze zespoły zadaniowe, których skład jest uzależniony od zakresu tematycznego zadań.
E) Kolejnym obszarem działalności WARR jest organizacja szkoleń dla przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
F) Od lipca 2009 roku WARR rozpoczęła realizację projektu szkoleniowo- doradczego skierowanego do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Projekt ten jest realizowany na mocy umowy o dofinansowanie zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
G) WARR podejmuje się także pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz Inwestora Zastępczego. W ramach takich przedsięwzięć WARR powołuje  zespół ekspertów, który działając w imieniu Inwestora sprawuje nadzór Inwestorski, jednocześnie czuwając, by zawarty pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą Kontrakt był wykonany zgodnie z wymaganiami.
Koordynator projektu:
Paweł Tomaszewski
Dyrektor
Tel. 071 348 30 18


Centrum Aktywizacji Gospodarczej (Aport spółki)
W 1997 roku w strukturach WARR utworzono Centrum Aktywizacji Gospodarczej branży budowlanej pod nazwą Zespołu Targowo Wystawienniczego Budownictwa (ZTWB). Na 120 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni prowadzi swą działalność ponad 80 podmiotów gospodarczych dysponujących nowoczesnymi materiałami i nowymi technologiami, dzięki czemu teren CAG pełni rolę wiodącą w branży budowlanej na Dolnym Śląsku.
Koordynator projektu:
Grzegorz Molenda
Dyrektor
Tel. 071 364 38 10

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego opiera swą działalność na współpracy z wieloma instytucjami rodzimymi i zagranicznymi. Są to instytucje o charakterze zarówno publicznym, jak i prywatnym m.in.:
Polskie
Wyższe uczelnie we Wrocławiu
Instytucje rządowe i samorządowe
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Sogreah Polska Sp. z o.o.
Sogreah Consultants
Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o.
InfoAudit Sp. z o.o.
Zagraniczne
GEFRA (Gesselschaft für Finanz und Regionalanalaysen) Münster
Economic Modeling and Development Strategies Dublin
Instytut Badań Społeczno Ekonomicznych  Dublin
Uniwersytet Ekonomii i Zarządzania Wiedeń
Ove ARUP & Partners International Limited Londyn
Infrastruktur und Umwelt prof. dr.-ing. Hans Reiner Boehm und Partner Pocztdam

Od września 2008 roku w ramach nawiązanej współpracy partnerskiej działa Dolnośląska Sieć Punktów Konsultacyjnych.  Współpraca prowadzona jest z Punktami Konsultacyjnymi ulokowanymi w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Wałbrzychu, Nowej Rudzie, Jeleniej Górze i we Wrocławiu prowadzonymi przez następujące podmioty:
- Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA
- Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA
- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
- Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
- Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy
- Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl