Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 526886
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
Innowacje - Polityka innowacyjna
Cele pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

Promowanie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej (dalej: B+R+I) jest ważnym celem stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania. Artykuł 163 Traktatu WE stanowi, że „Wspólnota ma na celu wzmacnianie bazy naukowej i technologicznej przemysłu Wspólnoty i sprzyjanie zwiększaniu jego międzynarodowej konkurencyjności, przy jednoczesnym promowaniu działalności badawczej uznanej za niezbędną …”.
Artykuły 164 do 173 Traktatu WE określają działania, które mają zostać podjęte w tym zakresie oraz zakres i urzeczywistnianie wieloletniego programu ramowego.

Rada Europejska na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 r. przyjęła klarowny cel dotyczący kształtowania się wydatków na badania w przyszłości. Rada ustaliła, że całkowite wydatki na badania i rozwój (dalej: B+R) oraz innowacje we Wspólnocie należy zwiększyć, by do roku 2010 zbliżyć się do wartości 3 % Produktu Krajowego Brutto. Ponadto, Rada wyjaśniła, że dwie trzecie tych nowych inwestycji powinny pochodzić z sektora prywatnego. Aby osiągnąć ten cel, inwestycje w badania powinny rosnąć w tempie średnio 8 % rocznie, przy czym nakłady publiczne powinny rosnąć w tempie 6 %, a inwestycje prywatne w tempie 9 % rocznie.

Celem jest podniesienie efektywności ekonomicznej poprzez stosowanie pomocy państwa, a tym samym przyczynienie się do trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Z tego względu pomoc państwa na rzecz B+R+I powinna być zgodna ze wspólnym rynkiem, jeśli może ona doprowadzić do podejmowania dalszej działalności B+R+I oraz jeśli zakłócenie konkurencji nie jest uznawane za sprzeczne ze wspólnym interesem, który to interes – do celów niniejszych zasad ramowych – Komisja zrównuje z efektywnością gospodarczą. Celem niniejszych zasad ramowych jest zapewnienie osiągnięcia tego celu oraz, w szczególności, ułatwienie Państwom Członkowskim lepszego ukierunkowywania pomocy państwa na odnośne nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku.

Artykuł 87 ust. 1 Traktatu WE stanowi, że pomoc państwa jest niedozwolona. Jednakże w niektórych przypadkach pomoc taka może być zgodna ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 2 i 3. Pomoc na działalność B+R+I jest uzasadniana w głównej mierze na podstawie art. 87 ust. 3 lit. b) oraz 87 ust. 3 list. c). W niniejszych zasadach ramowych Komisja określa zasady, które będzie stosować przy ocenie zgłaszanej pomocy, korzystając przy tym ze swobody decyzyjnej oraz zwiększając pewność prawną i przejrzystość swoich procedur decyzyjnych.
Załączniki:
Pobierz plik (politykab+r.pdf)politykab+r.pdf[ ]
Data: 02.07.2009 Aktualizacja: 02.07.2009
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl