Kalendarium wydarzeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Licznik : 527390
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym
Innowacje - Finansowanie innowacji

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM

w ramach osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG)

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Instytucja Wdrażająca
 
ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ramach Poddziałania 1.3.2 "Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych wyniku prac B+R"
 
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 1 września 2009 r. (od godz.8.15)
do 30 września 2009 r. (do godz. 16.15)

osobiście w siedzibie OPI lub przesłać pocztą albo kurierem na adres:
 
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Dział Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG
Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa,
z dopiskiem

"Konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG"

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii OPI do godziny 16.15.
 
Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w największej mierze przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG, w tym przede wszystkim zdobywania oraz zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa.

W ramach Poddziałania 1.3.2 przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 mogą ubiegać się

  • jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych),
  • uczelnie,
  • spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.


Budżet i poziom dofinansowania
 
Budżet Poddziałania 1.3.2 na lata 2007-2013 wynosi: 24 380 771 euro
 
Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu nr 2/2009 wynosi3 134 670 euro
 

W ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 85% stanowią środki UE a 15% to tzw. wkład krajowy (zapewniony dla wszystkich projektów ze środków budżetu państwa).

 
Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków (link), zamieszczonej na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (www.poig.opi.org.pl). Wypełniony wniosek w wersji drukowanej (oryginał) wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie Wnioskodawca przesyła listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Ośrodka Przetwarzania Informacji na wskazany powyżej adres z dopiskiem „Konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG”.

 
Termin poinformowania o wynikach konkursu:
Proces od zamknięcia naboru wniosków w rundzie aplikacyjnej do chwili podpisania umowy trwa do 4 miesięcy.
 
Procedura odwoławcza:

1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
2. Protest oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Konkursową lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie Wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
4. Od wyniku zakończonego postępowania odwoławczego na etapie przedsądowym Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
5. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia środków odwoławczych określone są w Załączniku 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (link)

 
Kontakt z Działem Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG w OPI:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0 22) 351 70 87 lub wysyłając email na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data: 26.08.2009 Aktualizacja: 26.08.2009
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
CSS XHTML WEB S508 projekt i wykonanie vstudio.pl